Lluiscan en Català Lluiscan en Castellano
More Website at Marcbarranco.com!
 • Inici
  Lluís Cantariño Ribosa
  Arquitecte Tècnic el 1979 i col•legiat al COAATEEB núm. 5834 el 1983
  • Implicat amb el sector de la construcció des dels anys 70, en l’execució d’obres per tradició familiar i en la direcció i gestió de projectes per formació.

  • Desenvolupant la tasca de tècnic en empreses constructores, immobiliàries i societats professionals, a l’administració pública, com a liberal i en col•laboració amb altres tècnics, arquitectes i enginyers.

  • Com a director i gestor de projectes, coordinador de grups de treball, administrador de societats, director d’execució, cap d'obra, coordinador de seguretat i salut, responsable de manteniment i serveis.

  • Treballant en edificis de tot tipus, unifamiliars, plurifamiliars de renda lliure i de protecció oficial, comercials i d’oficines, per a laboratoris, destinats a l’ensenyament, aparcaments, manteniment i posta en marxa d’edificis públics i privats, urbanització d’espais públics, treballs d’urbanisme, actuacions pericials, valoracions, informes, dictàmens i certificats, amidaments i pressupostos...
 • CAMPS DE TREBALL
  CAMPS DE TREBALL

  • La Gestió Integral com a Director de Projecte.

  Aquest tipus de treball, segons requeriments de la propietat, pot anar des d’una coordinació i control total de tot el procés, fins a una intervenció parcial, que abasta des del començament de l’actuació fins la posta en marxa final, vetllant per la qualitat, el pressupost i els terminis d’execució.
  Aquest tipus d’intervenció implica la contractació i coordinació dels diversos agents implicats en el procés de la promoció, com ara els tècnics encarregats d’elaborar els projectes, els contractistes que els executaran i els facultatius de cada especialitat que en faran el seguiment tècnic, així com les auditories, controls econòmics, programació de treballs i els tràmits administratius, legalitzacions necessaris i la posta en marxa.


  • Elaboració de Projectes com a Tècnic Redactor

  Possibilitat de participar com a tècnic, total o parcialment, en diverses tipus de projectes.

  - Procediments urbanístics, estudi de detall, pla especial, parcel•lació,...
  - Projectes d’enderroc, reforma, rehabilitació i obra nova
  - Projectes complementaris, d’instal•lació de bastida, grua,...
  - Projectes específics per a la llicència ambiental, d’activitat, legalització,...
  - Projecte de canvi d’ús de locals i habitatges.
  - Projectes d’urbanització.
  - Projectes d’interiorisme i decoració.
  - Projectes de reforç i consolidació.
  - Aixecament de documentació gràfica
  - Amidaments i pressupostos.
  - Pla de control de qualitat.
  - Estudi i pla de gestió de residus.
  - Redacció d’estudi, estudi bàsic i pla de seguretat i salut


  • Direcció d’obra com a Tècnic Facultatiu

  - Direcció i direcció d’execució d’obra
  - Coordinació de seguretat i salut en fase de projecte i d’execució.


  • Gestió i Tràmits com a Tècnic gestor.

  - Tràmit de llicències d’obra, activitat i legalitzacions.
  - Tràmit de la declaració de l’obra nova i la divisió horitzontal.
  - Confecció del llibre de l’edifici.
  - Redacció de manuals d’ús i manteniment.
  - Redacció de plans d’emergència
  - Sol•licitud de serveis energètics.
  - Tramitació de la cèdula d’habitabilitat de primera ocupació.
  - Tramitació de la llicència municipal de primera ocupació.
  - Tramitació d’ajuts i subvencions.


  • Altres treballs. Tècnic Assessor i/o Redactor

  - Assessoraments i suport tècnic en intervencions d’obra i instal•lacions.
  - Aixecaments planimetrics
  - Informe Tècnic d’Edifici ITE
  - Certificat i cèdula d’habitabilitat d’habitatge usat.
  - Informes, dictàmens i certificats.
  - Valoracions i taxacions.
 • FOTOGRAFIES
  EL NOU VIDEO EN FULL HD 1080 DE LLUISCAN!
 • CONTACTE
  CONTACTE

  Lluís Cantariño i Ribosa

  Tel. 619 902 199
  e-mail: lluis@lluiscan.com
 • EL MEU BLOC
  En el meu bloc hi trobareu publicades, periòdicament, algunes informacions relatives a la meva activitat professional i particular. Us animo a fer-me els comentaris que estimeu oportuns

  Visita el meu BLOC

video full hd lluiscan
 • El meu facebook
 • El meu Twitter
 • El meu perfil de Linkedin
Projecte desenvolupat per MB®